• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa

ข้อกำหนดในการใช้งาน

ข้อกำหนดในการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียด

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ หน้าบางหน้าหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานหน้าเว็บไซต์หรือส่วนดังกล่าว

ด้วยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้คุณควรหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

การใช้ของเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดการใช้งานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการค้า คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง ปรับใช้ สื่อสาร เผยแพร่ แจกจ่ายหรือจัดเก็บเนื้อหาใดๆของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดการใช้งานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการค้า คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง ปรับใช้ สื่อสาร เผยแพร่ แจกจ่ายหรือจัดเก็บเนื้อหาใดๆของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ไม่มีการชักชวน

ไม่ว่าในกรณีเว็บไซต์นี้จะไม่ถือว่าเป็นการชักชวนให้ซื้อหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆใ้ห้กับบุคคลใดๆในเขตอำนาจศาลที่การเสนอการชักชวนการซื้อหรือการขายดังกล่าว จะผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

ไม่มีคำแนะนำที่เป็นทางการ

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินมืออาชีพหรือการลงทุน อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการได้รับคำแนะนำด้านการเงินอาชีพหรือการลงทุน คุณอาจต้องการปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ยกเว้นเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลที่สามลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้เป็นของเราซึ่งสงวนสิทธิ์ทั้งหมด

เว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นของเราหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรคุณจะต้องไม่ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าชุดการค้าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของเราหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏบนเว็บไซต์นี้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเงื่อนไขหรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งอาจเชื่อมโยงหรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรเราจะไม่อนุญาตเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น

ดาวน์โหลด

คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รับประกันความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ดังกล่าวที่คุณดาวน์โหลดและไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ของคุณที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ที่จะดาวน์โหลดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณขอแนะนำให้คุณรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนดาวน์โหลด

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้มีให้ตามหลักเกณฑ์ “ตามสภาพที่เป็นไป” และเพื่อการอ้างอิงของคุณเท่านั้น ไม่มีกรณีที่เราจะรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์นี้และเนื้อหาและความเหมาะสมของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดๆ นอกจากนี้เราไม่มีการแสดงหรือรับประกันโดยนัยหรือว่าเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และวัสดุที่มีอยู่อื่นสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์นี้ และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆผ่านอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ การสกัดกั้น การขัดจังหวะ การผันแปร ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ การทุจริตหรือการติดไวรัส ในขณะที่เรามีระบบรักษาความปลอดภัยบางอย่างสำหรับการทำงานของเว็บไซต์นี้ แต่เราจะไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่ง(รวมทั้งจากความประมาทเลินเล่อ) สำหรับข้อผิดพลาดในหรือการละเว้นจากเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ไม่ว่าในกรณีใดๆเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการละเลยข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ หรือความล้มเหลวในการดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนฟังก์ชั่นใดๆของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงความล่าช้า การสกัดกั้น การขัดจังหวะ การเบี่ยงเบน ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ การทุจริตหรือการติดเชื้อไวรัส) การใช้งานหรือไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
ไลฟ์แชท
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ